główna zawartość
artykuł nr 1

Organy Instytutu

Organami Instytutu są:  

  • dyrektor
  • rada naukowa

Dyrektor kieruje Instytutem, a w szczególności:

  • ustala plany działalności Instytutu;
  • realizuje politykę kadrową;
  • zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności Instytutu;
  • odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu;
  • reprezentuje Instytut;
  • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem należących do zakresu działania rady naukowej.

Dyrektor Instytutu - dr hab. n. med. Renata Złotkowska 

Rada Naukowa

  • Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
  • Rada naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.